Kategorie
Rynek pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze informacje

Aktualnie najbardziej popularną formą zatrudnienia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nie da się także ukryć, że jest to także najbardziej pożądana forma przez pracowników, która powoduje, że zatrudnione w ten sposób osoby mają bardzo dużo przywilejów, a także tyle samo praw. Oczywiście, powyższa forma nie eliminuje obowiązków, ale sprawia, że każdy pracownik z tego typu umową o pracę może czuć bezpieczny. 

Kto może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? 

Zgodnie z artykułem 30 Kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć każda ze stron, czyli prawo do tego ma zarówno pracodawca, jak i pracownik. Najważniejsze jest jednak to, że wypowiedzenie powinno to nastąpić w formie pisemnej – i nie może zabraknąć w nim podpisu osoby składającej. Warto dodać, że podpis drugiej strony nie jest potrzebny. Do “skuteczności” wypowiedzenia nie potrzebujemy także zgody drugiego podmiotu. 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę 

Zgodnie z Kodeksem pracy rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić:

  • za pomocą porozumienia stron, 
  • przez oświadczenie jednej ze stron, jednak z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, 
  • przez oświadczenie pracodawcy lub pracownika – bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
  • z upływem czasu, na jaki została podpisana umowa, 
  • z dniem zakończenia prac, dla której wykonania była zawarta. 

Warto dodać, że w zależności od tego, z jakiej przyczyny zostaje rozwiązana umowa, można zastosować bądź nie zachowywać okresu wypowiedzenia. Dotyczy to przede wszystkim trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy o pracę, które opisano powyżej. Pamiętajmy o tym, że konkretny okres wypowiedzenia w wielu przypadkach bywa także ustalony w drodze porozumienia pomiędzy osobą zatrudnioną a przedsiębiorcą. 

Jeśli umowa kończy się w związku z upływem czasu, na który została zawarta, bądź z uwagi na zakończenie zadanej pracy, pracownikowi nie przysługuje okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji żadna ze stron nie powinna mieć względem siebie żadnych roszczeń. 

Okres wypowiedzenia 

Gdy mowa o wypowiedzeniu umowy o pracę, nie można zapomnieć o konkretnych okresach wypowiedzenia, ponieważ każdy pracownik powinien wiedzieć, w którym momencie zakończy współpracę z daną firmą. Okresy wypowiedzenia reguluje Kodeks pracy, ich długość jest uzależniona od stażu pracy. I tak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi: 

  • 2 tygodnie – jeśli umowa była zawarta na mniej niż 6 miesięcy, 
  • 1 miesiąc – jeśli stosunek pracy trwał co najmniej 6 miesięcy, 
  • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony w firmie co najmniej 3 lata.