Kategorie
Kwestie prawne

Jak działa umowa kupna – sprzedaży?

Umowa kupna – sprzedaży działa na podstawie art. 535 Kodeksu cywilnego.

Artykuł ten nakłada na sprzedawcę obowiązek w postaci przeniesienia prawa własności rzeczy na kupującego.

Przeniesienie własności rzeczy skutkuje wydaniem towaru, a kupujący wpłaca za to sprzedającemu ustaloną cenę. Umowa kupna – sprzedaży jest więc umową dwustronnie zobowiązującą obie strony, do określonych czynności.

Kodeks cywilny rozróżnia umowę według rodzajów np. w formie:

– sprzedaży konsumenckiej,

– sprzedaży na odległość,

– prawa do odkupu,

– prawa pierwokupu,

– sprzedaży ratalnej,

– sprzedaży na próbę.

– sprzedaży poza lokalem firmy,

– zastrzeżenia własności.

Sposób zawarcia umowy kupna – sprzedaży

Kodeks cywilny nie przewiduje w swojej treści żadnej szczególnej formy zawarcia umowy sprzedaży, do momentu, w którym inne przepisy nie wymagają do tej czynności – formy notarialnej. Akt notarialny w przypadku umowy sprzedaży jest wymagany tylko w takich sytuacjach jak zakup i sprzedaż nieruchomości, sprzedaż firmy, przeniesienie praw własności do spółki itp. i określa to art. 66 Kodeksu cywilnego.

W sytuacji, gdy w umowie sprzedaży nie ma ustalonej ceny, to czynność prawna jest nieważna, jak również wtedy, gdy jedna ze stron odstąpi od umowy. W przypadku zwykłej umowy, bez wymaganej przepisami formy szczególnej, wystarczającą do jej zawarcia, będzie forma pisemna z podpisami obu stron.

Kto może w świetle prawa zawrzeć umowę sprzedaży?

Stronami umowy mogą być podmioty fizyczne lub prawne, posiadające zdolność do czynności prawnych oraz pełną zdolność prawną.

Umowa kupna sprzedaży nie będzie więc ważna, jeśli zostanie zawarta przez osoby, które nie posiadają praw do czynności prawnych. Przepis ten dotyczy osób małoletnich, poniżej 13 roku życia, czy też ubezwłasnowolnionych całkowicie.

Jeśli rzecz materialna posiada dwóch właścicieli i jest ich współwłasnością, to kupujący nabędzie tylko prawo do udziału we współwłasności i nie będzie mógł dowolnie dysponować rzeczą nabytą bez zgody drugiego współwłaściciela.

Jakie prawa nabywa kupujący?

Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy oraz wydania jej kupującemu w stanie niebudzącym zastrzeżeń, a kupujący ma w obowiązku zapłacić za rzecz zgodnie z ustaleniami.

W sytuacji, gdy kupujący nabędzie towar wadliwy, ma on prawo domagać się od sprzedawcy:

– usunięcia wady,

– wymiany towaru,

– obniżenia ceny,

– odstąpienia od umowy.

Przedawnienie roszczeń względem sprzedającego reguluje art. 118 Kodeksu cywilnego.